skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Spartan : A Comprehensive Tool for Understanding Uncertainty in Simulations of Biological Systems

Alden, Kieran ; Read, Mark ; Timmis, Jon ; Andrews, Paul S ; Veiga-Fernandes, Henrique ; Coles, Mark; Loewe, Laurence (editor)

PLoS Computational Biology, 2013, Vol.9(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1553-734X ; E-ISSN: 1553-7358 ; DOI: 10.1371/journal.pcbi.1002916 ; PMCID: 3585389 ; PMID: 23468606

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...