skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Quaternion-Based Discriminant Analysis Method for Color Face Recognition

Xu, Yong; Bourdon, Jérémie (editor)

PLoS ONE, 2012, Vol.7(8) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0043493 ; PMCID: 3427380 ; PMID: 22937054

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...