skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Efficacy of intralesional bleomycin in palmo-plantar and periungual warts

Soni, Prasoon ; Khandelwal, Kanika ; Aara, Naushin ; Ghiya, Bhikam ; Mehta, Rajesh ; Bumb, Ram

Journal of Cutaneous and Aesthetic Surgery, Sep 2011, Vol.4(3), pp.188-191 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09742077 ; E-ISSN: 09745157 ; DOI: 10.4103/0974-2077.91250

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...