skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Qualitative Methodology, the Historical Sociologist and Oral Societies: Re-assessing the Reliability of Remembered "Facts

Abdi, Ali

Forum : Qualitative Social Research, 2001, Vol.2(3) [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14385627

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...