skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Search Engine Advertising: Channel Substitution When Pricing Ads to Context

Goldfarb, Avi ; Tucker, Catherine

Management Science, Mar 2011, Vol.57(3), pp.458-470 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00251909 ; E-ISSN: 15265501

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...