skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A multidimensional approach to the study of human-information interaction: A case study of collaborative information retrieval

Pejtersen, Annelise ; Cleal, Bryan ; Bruce, Harry

Journal of the American Society for Information Science and Technology, Sep 2004, Vol.55(11), pp.939-953 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 15322882 ; E-ISSN: 15322890 ; DOI: 10.1002/asi.20041

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...