skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Circulating vaccine-derived polioviruses: current state of knowledge

Kew, Olen ; Wright, Peter ; Agol, Vadim ; Delpeyroux, Francis

World Health Organization. Bulletin of the World Health Organization, Jan 2004, Vol.82(1), pp.16-23 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00429686 ; E-ISSN: 15640604 ; DOI: 10.1590/S0042-96862004000100006

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...