skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Boundary Cues for 3D Object Shape Recovery

Karsch, Kevin ; Liao, Zicheng ; Rock, Jason ; Barron, Jonathan ; Hoiem, Derek; Hoiem, Derek (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Dec 24, 2019

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...