skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The ties that heal: Guatemalan immigrant women's networks and medical treatment

Menjivar, Cecilia

The International Migration Review, Summer 2002, Vol.36(2), pp.437-466 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 01979183 ; E-ISSN: 17477379 ; DOI: 10.1111/j.1747-7379.2002.tb00088.x

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    The ties that heal: Guatemalan immigrant women's networks and medical treatment
  • Tác giả: Menjivar, Cecilia
  • Chủ đề: Guatemala ; United States ; Us ; Indigenous People ; Women ; Personal Relationships ; Aliens ; Health Care
  • Là 1 phần của: The International Migration Review, Summer 2002, Vol.36(2), pp.437-466
  • Mô tả: Menjivar examined the intricate social networks--both local and transnational--through which indigenous Guatemalan immigrant women obtained treatment for their own and their families' illnesses. Giving and receiving help through these social networks is a negotiated process punctuated by disillusions,...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 01979183 ; E-ISSN: 17477379 ; DOI: 10.1111/j.1747-7379.2002.tb00088.x

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...