skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

CallMinder(TM) -- the development of BT's new telephone answering service

Beacham, K ; Barrington, S

BT Technology Journal, Jul 2007, Vol.25(3-4), pp.143-150 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13583948 ; DOI: 10.1007/s10550-007-0069-6

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...