skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Analysis of Disparities between Regional GDP per Capita by Region

Pripoaie, Rodica

EuroEconomica, 2017, Vol.36(2) [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1582-8859 ; E-ISSN: 2065-3883

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Analysis of Disparities between Regional GDP per Capita by Region
  • Tác giả: Pripoaie, Rodica
  • Chủ đề: Regions ; Gross Domestic Product–GDP ; Per Capita ; Comparative Analysis ; Comparative Analysis ; GDP ; GDP Per Capita ; GDP Per Capita By Region
  • Là 1 phần của: EuroEconomica, 2017, Vol.36(2)
  • Mô tả: This paper aims to make a comparative analysis between GDP per capita by region. GDP per capita varies greatly between country level and by region, due to the specific conditions existing within them. GDP per capita is important because small increases in GDP per capita by region, but for a long period of time, can lead to an increase in the living standards of future generations.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 1582-8859 ; E-ISSN: 2065-3883

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...