skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Instrumentalizing Counterterrorism for Regime Consolidation in Putin's Russia

Baev, Pavel K

Studies in Conflict & Terrorism, 01 July 2004, Vol.27(4), pp.337-352 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1057-610X ; E-ISSN: 1521-0731 ; DOI: 10.1080/10576100490461114

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...