skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Fine-Grained Product Class Recognition for Assisted Shopping

George, Marian ; Mircic, Dejan ; Sörös, Gábor ; Floerkemeier, Christian ; Mattern, Friedemann; Mattern, Friedemann (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Oct 14, 2015

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...