skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

On supraconvergence phenomenon for second order centered finite differences on non-uniform grids

Khakimzyanov, Gayaz ; Dutykh, Denys; Dutykh, Denys (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Apr 10, 2017

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...