skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Energy equation for certain approximate models of long-wave hydrodynamics

Fedotova, Zinaida ; Khakimzyanov, Gayaz ; Dutykh, Denys

Russian Journal of Numerical Analysis and Mathematical Modelling, 28 May 2014, Vol.29(3), pp.167-178 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0927-6467 ; E-ISSN: 1569-3988 ; DOI: 10.1515/rnam-2014-0013

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...