skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Measurements of the Separated Longitudinal Structure Function F_L from Hydrogen and Deuterium Targets at Low Q^2

Tvaskis, V ; Tvaskis, A ; Niculescu, I ; Abbott, D ; Adams, G ; Afanasev, A ; Ahmidouch, A ; Angelescu, T ; Arrington, J ; Asaturyan, R ; Avery, S ; Baker, O ; Benmouna, N ; Berman, B ; Biselli, A ; Blok, H ; Boeglin, W ; Bosted, P ; Brash, E ; Breuer; Zhu, H (pacrepositoryorg)

arXiv.org, Jun 8, 2016 [Tạp chí có phản biện]

DOI: 10.1103/PhysRevC.97.045204

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...