skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Notes on Cyperaceae from Myanmar. Part 2

Koyama, Tetsuo

Taiwania, Mar 2018, Vol.63(1), pp.1-6 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0372333X ; DOI: 10.6165/tai.2018.63.1

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Notes on Cyperaceae from Myanmar. Part 2
  • Tác giả: Koyama, Tetsuo
  • Chủ đề: Myanmar (Burma) ; Range Extension ; Carex ; Cyperaceae ; Cyperus ; Myanmar
  • Là 1 phần của: Taiwania, Mar 2018, Vol.63(1), pp.1-6
  • Mô tả: Described as new are Carex leptogyna and Carex thailandica var. brevirostris of Subgen. Vigneastra, and Cyperus pallidiviridis of Sect. Graciles from Myanmar. In addition, taxa which are either new to Myanmar or showing significant range extensions are mentioned.
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 0372333X ; DOI: 10.6165/tai.2018.63.1

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...