skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Continental variation in wing pigmentation in Calopteryx damselflies is related to the presence of heterospecifics

Hassall, Christopher

PeerJ PrePrints, Mar 28, 2014

E-ISSN: 21679843 ; DOI: 10.7287/peerj.preprints.316v1

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...