skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Origins and Development of the Arab-Israeli Conflict

Anderson, Betty

International Journal of Middle East Studies, Vol.31(4), pp.712-713 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  Origins and Development of the Arab-Israeli Conflict
 • Tác giả: Anderson, Betty
 • Chủ đề: Israel ; Middle East ; Nonfiction ; History ; Nationalism ; Arabs ; Israel-Arab Wars ; Conflict
 • Là 1 phần của: International Journal of Middle East Studies, Vol.31(4), pp.712-713
 • Mô tả: "Origins and Development of the Arab-Israel Conflict" by Ann M. Lesch and Dan Tschirgi is reviewed.
 • Nơi xuất bản: Cambridge University Press
 • Năm xuất bản: Nov 1999
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISSN: 00207438 ; E-ISSN: 14716380

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...