skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Protein abundances can distinguish between naturally-occurring and laboratory strains of Yersinia pestis, the causative agent of plague

Merkley, Eric ; Sego, Landon ; Lin, Andy ; Leiser, Owen ; Deatherage Kaiser, Brooke ; Adkins, Joshua ; Keim, Paul ; Wagner, David ; Kreuzer, Helen

PLoS One, Aug 2017, Vol.12(8), p.e0183478 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0183478

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...