skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Designing the Public Service Systems with an Exact Optimization Core

Bendik, Jan

Information Sciences and Technologies, Jun 2017, Vol.9(1), pp.9-15 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 13381237 ; E-ISSN: 13386654

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...