skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

AN AMICABLE AGREEMENT OR ANOTHER FORM OF DEBT RESTRUCTURING IN INSOLVENCY PROCEDURE FOR INDIVIDUALS IN LATVIA

Konopecka, Renata

CBU International Conference Proceedings .., Vol.4, pp.509-514 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1805997X ; E-ISSN: 18059961 ; DOI: 10.12955/cbup.v4.805

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...