skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Long-range electronic reconstruction to a dxz,yz-dominated Fermi surface below the LaAlO3/SrTiO3 interface

Petrovic, A ; Paré, A ; Paudel, T ; Lee, K ; Holmes, S ; Barnes, C H ; David, A ; Wu, T ; Tsymbal, E ; Panagopoulos, C

Scientific Reports (Nature Publisher Group), Jun 2014, Vol.4, p.5338 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 20452322 ; DOI: 10.1038/srep05338

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...