skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Beyond resilience: learning from the cultural economy

Pratt, Andy C

European Planning Studies, Jan 2017, Vol.25(1), pp.127-139 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09654313 ; E-ISSN: 14695944 ; DOI: 10.1080/09654313.2016.1272549

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...