skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Hiding Information in Open Auctions with Jump Bids

Ettinger, David ; Michelucci, Fabio

The Economic Journal, Aug 2016, Vol.126(594), p.1484 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00130133

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...