skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

An intelligent approach to supplier evaluation in automotive sector

Aya, Zeki ; Samanlioglu, Funda

Journal of Intelligent Manufacturing, Aug 2016, Vol.27(4), pp.889-903 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 09565515 ; E-ISSN: 15728145 ; DOI: 10.1007/s10845-014-0922-7

Truy cập trực tuyến

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...