skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Survey of radio resource management issues and proposals for energy-efficient cellular networks that will cover billions of machines

Song, Qipeng ; Nuaymi, Loutfi ; Lagrange, Xavier

EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Vol.2016, pp.1-20 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 16871472 ; E-ISSN: 16871499 ; DOI: 10.1186/s13638-016-0636-y

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi
 • Nhan đề:
  Survey of radio resource management issues and proposals for energy-efficient cellular networks that will cover billions of machines
 • Tác giả: Song, Qipeng ; Nuaymi, Loutfi ; Lagrange, Xavier
 • Chủ đề: 5g ; M2m ; Energy-Efficiency ; Lpwan
 • Là 1 phần của: EURASIP Journal on Wireless Communications and Networking, Vol.2016, pp.1-20
 • Mô tả: A huge increase of machines attached to wireless networks is expected in the next few years. A large part of these machines will be covered by some wireless wide area networks. The arrival of cellular M2M (machine-to-machine) communication poses new requirements...
 • Nơi xuất bản: Springer Nature B.V.
 • Năm xuất bản: Jun 2016
 • Ngôn ngữ: English
 • Số nhận dạng: ISSN: 16871472 ; E-ISSN: 16871499 ; DOI: 10.1186/s13638-016-0636-y

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...