skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The feasibility and acceptability of using the Mother-Generated Index (MGI) as a Patient Reported Outcome Measure in a randomised controlled trial of maternity care

Symon, Andrew ; Downe, Soo ; Finlayson, Kenneth ; Knapp, Rebecca ; Diggle, Peter ; Symon, Andrew ; Downe, Soo ; Finlayson, Kenneth ; Knapp, Rebecca ; Diggle, Peter

BMC Medical Research Methodology, 2015, Vol.15 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 14712288

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...