skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Geogenic and Anthropogenic Moss Responsiveness to Element Distribution Around a Pb-Zn Mine, Toranica, Republic of Macedonia

Angelovska, Svetlana ; Stafilov, Trajce ; Sajn, Robert ; Balabanova, Biljana

Archives of Environmental Contamination and Toxicology, Apr 2016, Vol.70(3), pp.487-505 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00904341 ; E-ISSN: 14320703 ; DOI: 10.1007/s00244-015-0251-7

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...