skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

EFECTOS HEGEMÓNICOS: NEOLIBERALISMO Y PRÁCTICA PARTIDARIA EN EL PERONISMO DE CÓRDOBA DURANTE LA DÉCADA DE 1990

Reynares, Juan

Mediaçðes, Jul-Dec 2014, Vol.19(2), pp.226-244 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14140543 ; E-ISSN: 21766665 ; DOI: 0002038529; 10.5433/2176-6665.2014v19n2p226

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...