skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Diversity and Representation in the U.S. Federal Government: Analysis of the Trends of Federal Employment

Choi, Sungjoo

Public Personnel Management, Spring 2011, Vol.40(1), pp.25-46 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00910260 ; E-ISSN: 19457421

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...