skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Human Infants and Baboons Show the Same Pattern of Handedness for a Communicative Gesture

Meunier, Helene ; Vauclair, Jacques ; Fagard, Jacqueline

PLoS One, Mar 2012, Vol.7(3), p.e33959 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 19326203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0033959

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...