skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Academic engagement and commercialisation: A review of the literature on university-industry relations

Perkmann, Markus ; Tartari, Valentina ; Mckelvey, Maureen ; Autio, Erkko ; Broström, Anders ; D'Este, Pablo ; Fini, Riccardo ; Geuna, Aldo ; Grimaldi, Rosa ; Hughes, Alan ; Krabel, Stefan ; Kitson, Michael ; Llerena, Patrick ; Lissoni, Franceso ; Salter, Ammon ; Sobrero, Maurizio

Research Policy, Mar 2013, Vol.42(2), p.423 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00487333 ; E-ISSN: 18737625

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...