skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

The first stratigraphic column in South Africa, from Hondius (1652), and its modern correlatives

Master, Sharad

South African Journal of Science, 2012, Vol.108(1/2), pp.1-8 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00382353 ; E-ISSN: 19967489

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...