skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mega Event Securitisation in a Third World Setting: Glocal Processes and Ramifications during the 2010 FIFA World Cup

Cornelissen, Scarlett

Urban Studies, Nov 2011, Vol.48(15), p.3221 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00420980 ; E-ISSN: 1360063X ; DOI: 10.1177/0042098011422392

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...