skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

"I played games as there was nothing else to do"

Low, Guanghao

Online Information Review, 2012, Vol.36(6), pp.784-806 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 14684527 ; E-ISSN: 14684535 ; DOI: 10.1108/14684521211287891

Truy cập trực tuyến

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...