skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Arts & Entertainment: City Architecture Stars in '666 Park'

Dollar, Steve

Wall Street Journal, Sep 29, 2012, p.A.19

ISSN: 00999660

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi
  • Nhan đề:
    Arts & Entertainment: City Architecture Stars in '666 Park'
  • Tác giả: Dollar, Steve
  • Chủ đề: New York City New York ; Architecture ; Historic Buildings & Sites ; Television Programs – 666 Park Avenue
  • Là 1 phần của: Wall Street Journal, Sep 29, 2012, p.A.19
  • Mô tả: The show's creator and executive producer, David Wilcox, who adapted its framework from a best-selling novel by Gabriella Price, also took inspiration from movies such as "The Shining" and especially "Rosemary's Baby," Roman Polanski's 1968 film about demonic deal making that was filmed at the Dakota...
  • Ngôn ngữ: English
  • Số nhận dạng: ISSN: 00999660

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...