skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Meanings of knowledge and identity in public health nursing in a time of transition: interpretations of public health nurses’ narratives

Dahl, Berit Misund ; Clancy, Anne

Scandinavian Journal of Caring Sciences, December 2015, Vol.29(4), pp.679-687 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0283-9318 ; E-ISSN: 1471-6712 ; DOI: 10.1111/scs.12196

Toàn văn không sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...