skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

RETHINKING COGNITIVE MEDIATION: Cognitive-Behavioral Therapy and the Perceptual Theory of Emotion

Maxwell, Bruce ; Tappolet, Christine

Philosophy, Psychiatry & Psychology : PPP, Mar 2012, Vol.19(1), pp.1-12,72 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 10716076 ; E-ISSN: 10863303

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...