skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Moment Fitting for Parameter Inference in Repeatedly and Partially Observed Stochastic Biological Models (Moment Fitting for Rate Parameter Inference)

Kügler, Philipp; Bourdon, Jérémie (Editor)

2012, Vol.7(8), p.e43001 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0043001

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...