skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Distribution of Metals in the Termite Tumulitermes tumuli (Froggatt): Two Types of Malpighian Tubule Concretion Host Zn and Ca Mutually Exclusively (Metals in the Termite Tumulitermes tumuli)

Stewart, Aaron D ; Anand, Ravi R ; Laird, Jamie S ; Verrall, Michael ; Ryan, Chris G ; de Jonge, Martin D ; Paterson, David ; Howard, Daryl L; Korb, Judith (Editor)

PLoS ONE, 2011, Vol.6(11), p.e27578 [Tạp chí có phản biện]

E-ISSN: 1932-6203 ; DOI: 10.1371/journal.pone.0027578

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...