skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Dosimetry Modeling of Inhaled Formaldehyde: Comparisons of Local Flux Predictions in the Rat, Monkey, and Human Nasal Passages

Kimbell, J. S ; Subramaniam, R. P ; Gross, E. A ; Schlosser, P. M ; Morgan, K. T

Toxicological Sciences, 2001, Vol.64(1), pp.100-110 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1096-0929

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...