skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Design and usability study of an iconic user interface to ease information retrieval of medical guidelines

Griffon, Nicolas ; Kerdelhué, Gaétan ; Hamek, Saliha ; Hassler, Sylvain ; Boog, César ; Lamy, Jean - Baptiste ; Duclos, Catherine ; Venot, Alain ; Darmoni, Stéfan J

Journal of the American Medical Informatics Association, 2014, Vol. 21(e2), pp.e270-e277 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1067-5027 ; E-ISSN: 1527-974X ; DOI: 10.1136/amiajnl-2012-001548

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...