skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Mating in Ariunculus isselii , an arionid slug without a spermatophore

Hutchinson, John M. C ; Reise, Heike

Journal of Molluscan Studies, 2015, Vol. 81(2), pp.247-258 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0260-1230 ; E-ISSN: 1464-3766 ; DOI: 10.1093/mollus/eyu086

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...