skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Conceptualizing the health and well-being impacts of social enterprise: a UK-based study

Macaulay, Bobby ; Roy, Michael J ; Donaldson, Cam ; Teasdale, Simon ; Kay, Alan

Health Promotion International, 2018, Vol. 33(5), pp.748-759 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0957-4824 ; E-ISSN: 1460-2245 ; DOI: 10.1093/heapro/dax009

Toàn văn sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...