skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

10 Best resources on… intersectionality with an emphasis on low- and middle-income countries

Larson, Elizabeth ; George, Asha ; Morgan, Rosemary ; Poteat, Tonia

Health Policy and Planning, 2016, Vol. 31(8), pp.964-969 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0268-1080 ; E-ISSN: 1460-2237 ; DOI: 10.1093/heapol/czw020

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...