skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Joey Power . Political Culture and Nationalism in Malawi: Building Kwacha . (Rochester Studies in African History and the Diaspora.) Rochester, N.Y. : University of Rochester Press . 2010 . Pp. x, 332. $85.00.

Vickery, Kenneth p.

The American Historical Review, 04/2011, Vol.116(2), pp.551-552 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 00028762 ; E-ISSN: 19375239 ; DOI: http://dx.doi.org/10.1086/ahr.116.2.551

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...