skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

A Humble Task: Restoring Virtue in an Age of Conflicted Interests

Dubois, M., James ; Kraus, M., Elena ; Mikulec, A., Anthony ; Cruz-Flores, A., Salvador ; Bakanas, A., Erin

Academic Medicine, 2013, Vol.88(7), pp.924-928 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 1040-2446 ; DOI: 10.1097/ACM.0b013e318294fd5b

Toàn văn không sẵn có

Phiên bản sẵn có
Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...