skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Free Fatty Acid-Induced Hepatic Insulin Resistance is Attenuated Following Lifestyle Intervention in Obese Individuals with Impaired Glucose Tolerance

Haus, M., Jacob ; Solomon, P. J., Thomas ; Marchetti, M., Christine ; Edmison, M., John ; González, P., Frank ; Kirwan, P., John

The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism, 2010, Vol.95(1), pp.323-327 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0021-972X

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...