skip to main content
Ngôn ngữ:
Giới hạn tìm kiếm: Giới hạn tìm kiếm: Dạng tài nguyên Hiển thị kết quả với: Hiển thị kết quả với: Chỉ mục

Armed forces anesthesiology comes of age

Jenicek, A., John ; Perry, B., Lawrence ; Thompson, E., Gale

Anesthesia & Analgesia, 1967, Vol.46(6), pp.822-832 [Tạp chí có phản biện]

ISSN: 0003-2999

Toàn văn sẵn có

Trích dẫn Trích dẫn bởi

Đang tìm Cơ sở dữ liệu bên ngoài...